กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

**การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไข่ไก่ระหว่างการเก็บรักษา**


ไข่ไก่เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ซึ่งไข่ที่มีคุณภาพดีย่อมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  อย่างไรก็ตามหลังจากที่ไข่ไก่ออกจากแม่ไก่แล้ว  คุณภาพของไข่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไข่สามารถสังเกตได้จาดองค์ประกอบของไข่ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเก็บรักษา  ลักษณะที่พบได้ในไข่เก่ามีดังต่อไปนี้  ในกรณีของไข่แดง  พบว่า  ไข่แดงขยายตัวใหญ่ขึ้น  ซึ่งเกิดจากการแครื่อนที่ของน้ำในไข่ขาว  ซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าไปยังไข่แดงที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า  ทำให้เยื่อหุ้มไข่แดงฉีกขาดออก  ดังนั้นในไข่เก่าจะแยกไข่ขาวกับไข่
แดงออกจากกันได้ยาก  และเมื่อตอกไข่เก่าลงบนพื้นจะเห็นว่าไข่แดงมีลักษณะแบนราบกว่าปกติ  ขณะที่ไข่ขาวเปลี่ยนจากลักษณะข้นกลายเป็นเหลว  เนื่องจากเอนไซม์ในไข่ขาวย่อยโปรตีนให้
เป็นลิกุลที่เล็กลง  นอกจากนี้ไข่ข่าวยังมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้น  เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เสียไปทางรูเปลือกไข่  ทำให้ไข่มีความเป็นกรดลดลง  จุลินทรีย์เจริญได้ดีขึ้น  ไข่จึงเกิดการเน่าเสียได้ง่าย  อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาไข่ให้อยู่ในสภาวะที่เมาะสม  เช่นการเก็บในที่มีอุณหภูมิต่ำ  (ในตู้เย็นที่ 4 – 5 องศาเซลเซียส) สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาไข่ให้ยาวนานขึ้นได้
ขอบคุณครับ ไม่เคยรู้มาก่อนๆ
กลับไปยังรายบอร์ด