กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แบบทดสอบ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-7-2010 16:13 โดย B.K.2010

แบบทดสอบ เรื่อง พุทธประวัติ


1. เมื่อพระสิทธัตถโคตรมะทรงรับหญ้าคาจากพราหมณ์โสตถิยะ ทรงนำไปปูลาดเป็น อาสนะที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ ขณะที่ ทรงนั่งสมาธิวิปัสสนานั้นมีผู้ใดเข้ามา เกี่ยวข้อง
1.พญามาร
2.นางวิสาขา
3.ปัญจวัคคีย์
4.พระแม่ธรณี


2. พระสิทธัตถโคตรมะได้ศึกษาค้นคว้าทางพ้นทุกข์เป็นเวลานานเท่าใด
1.๖ ปี

2.๒๕ ปี
3.๓๕ ปี
4.๔๕ ปี


3. การกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นการบำเพ็ญทุกรกริยาของพระสิทธัตถโคตมะ
1.ญาณสมาบัติ ๓ ชั้น
2.ญานสมาบัติ ๕ ชั้น
3.ญานสมาบัติ ๗ ชั้น
4.ญานสมาบัติ ๘ ชั้น


4. การกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นการบำเพ็ญ ทุกรกริยาของพระสิทธัตถโคตมะ
1 เปลือยกายตากลมและฝน
2 นอนบนหนามแหลมคม
3 แช่น้ำเย็นจัดวันละ ๓ เวลา
4 กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร


5. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรูได้แก่ข้อใด
1 อริยสัจ ๔
2 อิทธิบาท ๔
3 มรรคมีองค์ ๘
4 อนัตตลักขณสูตร

6. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบดอกบัว ๔ เหล่าสอดคล้องกับข้อใด
1 การเลือกที่ประทับ
2 การคัดเลือกอัครสาวก
3 พิจารณาสั่งสอนบุคคล
4 พิจารณาการปฏิบัติตนตามแนวทางที่เหมาะสม

7. พระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาคือใคร
1 วัปปะ
2 ภัทธิยะ
3 โกณฑัญญะ
4 มหานามะ

8. การที่พระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมเทศนาต่อชฎิลสามพี่น้องนั้นส่งผลดีในเรื่องใดตามมาภายหลัง
1 ชฎิลสามพี่น้องนับถือพระพุทธศาสนา
2 บริวารของชฎิลสามพี่น้องเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
3 พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแคว้นมคธ
4 พระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองมคธเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา

9. ชื่อบุคคลใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน
1 อุปติสสะ - สัญชัยเวลัฎฐบุตร
2 ชฏิลสามพี่น้อง - ปัญจวัคคีย์
3 ยสะกุลบุตร - ชฎิลสามพี่น้อง
4 พระเจ้าพิมพิสาร - สัญชัยเวลัฏฐบุตร

10. ผู้สร้างวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
1 พระอัสสชิ
2 นางวิสาขา
3 อบาถบิณฑิกะ
4 พระเจ้าพิมพิสาร


                                                            ขอให้โชคดีทุกคนที่ทำข้อครับ
                                                                         จาก..B.K.2010
                                                                                ข้อสอบมาจาก โรงเรียนบัวขาว
                                                                                       
                                                                                        ดีครับๆ....................................................
ตอบกลับ 1# B.K.2010


    ขอบคุงมาก
ผมก็เรียน อยู่โรงเรียนบัวขาวอะ จ.กาฬสินธุ์
นาย อยู่ ม.ไหนหรอ
ตอบกลับ 2# Xตาลาย


    ง่ะพี่ยังเรียนอยู่หรอนึกว่าทำงานแล้ว
เอ่อ เปนแบบทดสอบจริง ๆ หรือจิให้พวกพี่ ตอบให้อ่ะคร่ะ
การบ้านน้องป่าวนิ
1

จำนวน

  • B.K.2010

คิดเหมือนกับคอมเม้นข้างบน
กลับไปยังรายบอร์ด